Дговір послуг з підбору підрядників

Договір  послуг з відбору підрядників № __
м.___________________                                                      _________________ 2022 р

 «________________», у особі __________________________________________, що діє на підставі статуту, іменований надалі Замовник, з одного боку і
ГО “Ринок профі”, у особі директора______________________________________, що діє на підставі статуту, надалі іменований Виконавець, з іншого боку, далі по тексту Сторони, уклали цей договір (далі – договір) про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає і оплачує, а Виконавець приймає на себе зобов’язання по наданню послуг з підбору підрядників для виконання робіт замовлених в формою згідно з додатком №1 (далі Замовлення).
1.2. Послуги з підбору підрядника, далі іменовані Послуги, включають в себе:
а) пошук підрядників, які мають право і здатних якісно виконати Замовлення;
б) перевірку достовірності їх даних, кваліфікації та портфоліо;
в) організацію вибору Замовником підрядників з їх реєстру на сайті Виконавця (надалі Підрядниками) для участі в тендері на виконання Замовлення;
г) організацію їх онлайн аукціону знижок на кошторис виконання Замовлення, складеного інженерами з їх реєстру на сайті Виконавця та узгодженого з Замовником;
д) онлайн організацію укладення та реєстрацію договору підряду (далі Підряду);
е) онлайн моніторинг і публікація на своєму сайті всіх відгуків і оцінок якості, термінів і відносин при виконанні Підряду;
ж) онлайн супровід проведення експертиз якості та обсягів виконаних робіт;
з) фінансове забезпечення оплати всіх майнових забов’язань, які можуть виникнути при виконанні Підряду – зареєстрованого договору підряду.
1.3. Кожне Замовлення передається уповноваженим представником Замовника у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти (e-mail: rprs.sro@gmail.com) або шляхом реєстрації замовлення на сайті Виконавця (https://rprs.in.ua/anketa-zapovnennya-e-zamovlennya -pidryadu /)
При цьому кожен Замовлення оформляється Сторонами відповідно до Додатку №1 до цього Договору і є невід’ємною його частиною.

2 Права і обов’язки Виконавця.

2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Надати Замовнику достовірну інформацію про кваліфікацію та портфоліо робіт Підрядників, оцінок і відгуків їх минулими замовниками для відбору підрядників;
2.1.2. Надавати Замовнику онлайн консультації з питань складання Замовлення, виставлення акредитива, організації тендеру і гарантій якості виконання Підряду.
2.1.3. Надавати Замовнику можливість:
а) вибору з реєстру на сайті Виконавця підрядників для участі у тендері, інженера для складання проекту і кошторисів виконання Замовлення та для проведення експертизи відповідності якості виконаних робіт їх стандартам та обсягів робіт – їх відображенню у акті виконаних робіт експертів з їх  реєстру у організації будівельних експертів який знаходиться на сайті ГО “Ринок профксіоналів” (далі експертів);
б) погодження проекту і кошторисів, складених обраним їм інженером з їх реєстру на сайті ГО “Ринок профксіоналів”;
в) спостерігати процес проведення аукціону знижок на кошторис його Замовлення;
г) дати відгуки та оцінити якість, терміни і відносини виконання Підряду і побачити ці відгуки і оцінки в акаунті Підрядника на сайті ГО “Ринок профксіоналів”;
д) вибору експертів з їх реєстру на сайті ГО “Ринок профксіоналів” для проведення експертиз по відповідності обсягів робіт та матеріалів, що зазначені проектом та кошторисом, а їх якості діючим стандартам.
2.1.4. Організувати онлайн тендер у формі онлайн аукціону знижок на кошторис серед підрядників, обраних Замовником з їх реєстру на сайті ГО “Ринок профксіоналів”.
2.1.5. Організувати підписання договору підряду між Замовником та Підрядником – переможцем тендера по формі договору узгодженої ними і Виконавцем.
2.1.6. Підписати цей договір підряду у якості третьої сторони і гаранта оплати штрафних санкцій за цим договором на протязі 2-х діб з моменту його підписання Підрядником.
2.1.7. Організувати вибір експертів Замовником з реєстру на сайті ГО “Ринок профксіоналів”, у разі потреби в розв’язання суперечки при підписанні актів виконаних робіт, їх виїзд на об’єкт виконання Підряду у розумні терміни, узгоджені з Замовником.
2.1.8. Відшкодовувати Замовнику всі штрафні санкції та неустойки за Підрядника на підставі висновку експертів, обраних Замовником з їх реєстру Мін’юсту або у Виконавця https://rprs.in.ua/shop/?swoof=1&pa_status=ekspert.
2.1.9. Опублікувати на своєму сайті на сторінці Підрядника усі відгуки і оцінки Замовника щодо якості, термінів і відносин при виконанні договору Підрядником.

2.2. Виконавець має право:
2.2.1. На отримання 100% передплати своїх послуг на свій рахунок або у формі безвідкличного акредитива, виставленого на рахунку Замовника для оплати Виконавцю, який відкривається з надання акту виконаних робіт з підряду, підписаному Підрядником його Замовником або експертом. Цей експерт обирається Замовником, а в разі його відмови Виконавцем з  реєстру експертів.
2.2.2. На підписання договору підряду між Замовником та Підрядником як третя його сторона, як гарант виконання його штрафних санкцій на підставі висновку експертів.
2.2.3. На отримання від Замовника акту виконаних робіт за договором підряду з Підрядником протягом 2-х діб з моменту його підписання.
2.2.4. На публікацію на своєму сайті в акаунті Замовника всіх відгуків про нього Підрядників та рішення третейських і господарських судів у суперечках між Підрядником і Виконавцем.

3. Права та обов’язки Замовника.

3.1 Замовник зобов’язується:
3.1.1. Оформляти заявку на Замовлення за формою згідно з додатком №1 або шляхом її реєстрації зана сайті (https://rprs.in.ua/anketa-zapovnennya-e-zamovlennya-pidryadu/)
3.1.2. Після отримання е-підтвердження від Виконавця про готовність виконати це замовлення декількома підрядниками виставити на своєму рахунку для оплати Виконавцю безвідкличний акредитив, який відкривається з надання акту виконаних робіт з підряду, підписаному Підрядником його Замовником або експертом, або  за актом, підписаним Виконавцем і Підрядником, про відмову у підписанні договора підряду Замовником. Сума цього акредитива повинна бути не менше максимальної вартості етапу робіт, яка узгоджується з Виконавцем по кожному замовленню.
3.1.3. Вибрати з реєстра на сайті Виконавця інженера для складання проекту і кошторису виконання Замовлення і надати йому сприяння у складанні проекту і кошторису.
3.1.4. Направити е-лист Виконавцю зі своїм рішенням про узгодження цього проекту і кошторису Замовлення протягом 2-х діб з дня отримання їх у е-листі від Виконавця.
3.1.5. Вибрати у реєстрі на сайті ГО “Ринок профксіоналів” підрядників, яких бажає запросити у тендер на виконання Замовлення протягом 2-х діб з моменнту узгодження проекту і кошторису виконання Замовлення.
3.1.6. Укласти договір підряду, у формі узгодженої з Виконавцем, з підрядником – переможцем тендера на виконання свого Замовлення за узгодженим проектом та кошторисом зі знижкою, отриманою при аукціоні знижок на онлайн тендері з цього Замовлення.
3.1.7. Підписати договір підряду у Виконавця, як третьої сторони і гаранта оплати штрафних санкцій Підрядника за цим договором протягом 2-х діб з моменту його підписання з Підрядником.
3.1.8. Передавати Виконавцю всі акти виконаних робіт або претензії  е-поштою протягом 2-х діб з моменту їх підписання Замовником.
3.1.9. Сприяти експерту, обраному Замовником або Виконавцем, у проведенні експертизи на об’єкті, де виконувалися роботи Підрядником за договором підряду.
3.1.10. Оплатити послуги експерта якщо він надасть експертний висновок про відповідність виконаних робіт, зазначених у акті виконаних робіт, підписаному Підрядником, їх фактичним об’ємам та/або стандартам їх якості, прийнятим ГО «Ринок професіоналів».

3.2. Замовник має право:
3.2.1. На отримання достовірної та актуальної інформації про кваліфікацію та портфоліо усіх підрядників, проектантів-кошторисників і експертів, що входять у реєстр на сайті ГО “Ринок профксіоналів”.
3.2.2. На вибір проектантів-кошторисників для складання проекту і кошторису виконання свого Замовлення, підрядників для участі у тендері на його виконання і  експертів для проведення експертизи якості і обсягів робіт з виконання Замовлення з їх реєстру, що перебуває на сайті ГО “Ринок профксіоналів”.
3.2.3. На прийняття будь-якого рішення щодо узгодження проекту і кошторису виконання Замовлення протягом 2-х днів з моменту їх отримання е-поштою від Виконавця.
3.2.4. На спостереження за процедурою проведення тендера як онлайн аукціону знижок на суму кошторису виконання його Замовлення.
3.2.5. На відмову у підписанні договору з переможцем цього тендеру у Виконавця, який дасть право Виконавцю списати суму акредитива за актом, підписаним Виконавцем і Підрядником, про відмову у підписання договору підряду Замовником.
3.2.6. На відмову у підписанні акту виконаного етапу робіт за договором підряду. Ця відмова оформляється актом про відмову, який підписується Виконавцем та Підрядником, що дає право на запрошення експерта з реєстру на сайті ГО “Ринок профксіоналів” для проведення експертизи обсягів і якості виконаного етапу робіт. У разі експертного висновку про відповідність якості робіт їх стандартам, а обсягів робіт їх відображенню в актах виконаних робіт експерт підписує акт виконаних робіт замість Замовника.
3.2.7. На відмову у допуску експерта для проведення експертизи. Ця відмова оформляється актом про відмову доауску на об’єкт експерта, який підписується експертом і Підрядником. Цей акт є підставою для списання акредитива на рахунок Виконавця.
3.2.8. На публікацію на сайті Виконавця в акаунті Підрядника всі свої відгуки про нього і оцінки його якості, дотримання термінів і відносини при виконанні робіт і відгуки про роботу Виконавця на сторінці відгуки про сервіс https://rprs.in.ua/vidguky-z-servisu /.

4. Вартість, умови і терміни оплати Послуг.
4.1. Вартість Послуг по кожному Замовленню становить 10% (десять відсотків) від його вартості, але не менше вартості етапу робіт за договором підряду. Вартість цих послуг входить до кошторису виконання Замовлення Підрядником.
4.2. Умови оплати Послуг – передплата 100% на свій рахунок або в формі безвідкличного акредитива (на термін виконання договору підряду плюс 2 місяці), виставленого на рахунку Замовника для оплати на рахунок Виконавця. Акредитив  відкривається та його сума перераховується на рахунок Виконавця за умови надання банку, у якому відкрит акредитив, акту виконаних робіт по підряду, підписаному Підрядником його Замовником або експертом. Цей експерт обирається Замовником, а у разі його відмови Виконавцем з його реєстру експертів. Цей акт є документом, що підтверджує факт якісного надання Послуг Виконавцем Замовнику.
4.4. Терміни оплати штрафів і неустойок за цим договором або за договором підряду – 2-х банківських діб з моменту отримання  е-поштою рішення суду або експертного висновку експерта

5. Відповідальність сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим договором за достовірність поданої інформації, за дотримання термінів, зазначених у цьому договорі, за дотримання взятих на себе зобов’язань у цьому договорі.
5.2. Сторона сплачує іншій стороні штрафні санкції за порушення термінів визначених у цьому договорі у розмірі 0,1% від суми Підряду за кожен день простроченн відповідних термінів.
5.3. Сторона відшкодовує іншій стороні прямі збитки, що виникли з вини першої, а також виплачує штрафи і неустойки на підставі угоди Сторін за висновком експерта або рішення третейського суду.
5.4. У разі будь-яких суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути у зв’язку з цим договором, Сторони повинні докласти усіх можливих зусиль для врегулювання спору шляхом переговорів.
5.5. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди, питання підлягає розгляду у третейському суді, акредитованому Виконавцем.

6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором (за винятком несплати належної суми), якщо це викликано обставинами непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, війни, а також заборонних актів чи інших дій органів державної влади і управління та інших, що не залежать від Сторін обставин, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору. При цьому виконання зобов’язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, але не більше одного місяця.
6.2. Якщо зазначені обставини будуть тривати більше одного місяця, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором.
6.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим договором, повинна протягом 3 (трьох) днів сповістити іншу сторону у письмовій формі про настання і припинення таких обставин.

7. Конфіденційність
7.1 Виконавець зобов’язується не розголошувати будь-які відомості про Замовника, що містять конфіденційну інформацію, отримані в процесі співпраці крім, певної в цьому договорі.
7.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати будь-яку інформацію або дані, отримані в ході виконання цього договору, будь-яким третім сторонам протягом терміну дії цього договору крім, певної у цьому договорі.
7.3. Сторони зобов’язуються не розповсюджувати у відкритому доступі (засоби масової інформації, преса, Інтернет тощо.) інформацію, отриману від іншої сторони, без письмової згоди іншої сторони для кожного подібного випадку.

8. Термін дії договору
8.1 Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом одного року.
8.2 Після закінчення вищевказаного терміну договір пролонгується (без необхідності формального відновлення, повідомлення або інших дій Сторін) на тих же умовах і положеннях на той самий термін, якщо жодна із Сторін не заявить у письмовій формі про інше, не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати закінчення початкового терміну.
8.3 Договір може бути припинений будь-якою стороною шляхом письмового повідомлення, яке направляється не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати припинення дії цього договору. У разі розірвання договору з ініціативи Замовника, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю надані Послуги, на оплату яких виставлено безвідкличний акредитив.

9. Додаткові умови
9.1. Всі документи, підписані Сторонами, і передані електронним зв’язком за умови надання оригіналів мають повну юридичну силу.
9.2. Жодна із Сторін не буде мати права переуступати свої права і обов’язки третім особам за цим договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком прямо зазначених у цьому договорі випадків.
9.3. Жодна із Сторін не буде мати права брати участь в угодах будь-якого характеру від імені іншої Сторони, або іншим способом пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями по відношенню до будь-якої третьої сторони.
9.4. Дійсними і обов’язковими для Замовника і Виконавця визнаються тільки ті зміни та доповнення, які внесені ними безпосередньо у текст Договору або його невід’ємних частин і за взаємною згодою у письмовій формі.
9.5. Всі зміни, поправки і доповнення до цього договору будуть вважатися дійсними і обов’язковими за умови, що вони складені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.
9.6. Цей договір складений у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони, кожен екземпляр має однакову юридичну силу.

10. Реквізити сторін

Comments are closed