Угоди

Договір  послуг з відбору підрядників № __
м.___________________                                                      _________________ 2019 р

ТОВ «________________», у особі __________________________________________, що діє на підставі статуту, іменований надалі Замовник, з одного боку і
ТОВ «Строй-біржа», у особі директора______________________________________, що діє на підставі статуту, надалі іменований Виконавець, з іншого боку, далі по тексту Сторони, уклали цей договір (далі – договір) про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає і оплачує, а Виконавець приймає на себе зобов’язання по наданню послуг з підбору підрядників для виконання робіт замовлених в формою згідно з додатком №1 (далі Замовлення).
1.2. Послуги з підбору підрядника, далі іменовані Послуги, включають в себе:
а) пошук підрядників, які мають право і здатних якісно виконати Замовлення;
б) перевірку достовірності їх даних, кваліфікації та портфоліо;
в) організацію вибору Замовником підрядників з їх реєстру на сайті Виконавця (надалі Підрядниками) для участі в тендері на виконання Замовлення;
г) організацію їх онлайн аукціону знижок на кошторис виконання Замовлення, складеного інженерами з їх реєстру на сайті Виконавця та узгодженого з Замовником;
д) онлайн організацію укладення та реєстрацію договору підряду (далі Підряду);
е) онлайн моніторинг і публікація на своєму сайті всіх відгуків і оцінок якості, термінів і відносин при виконанні Підряду;
ж) онлайн супровід проведення експертиз якості та обсягів виконаних робіт;
з) фінансове забезпечення оплати всіх майнових забов’язань, які можуть виникнути при виконанні Підряду – зареєстрованого договору підряду.
1.3. Кожне Замовлення передається уповноваженим представником Замовника у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти (e-mail: rprs.sro@gmail.com) або шляхом реєстрації замовлення на сайті Виконавця (https://rprs.in.ua/anketa-zapovnennya-e-zamovlennya -pidryadu /)
При цьому кожен Замовлення оформляється Сторонами відповідно до Додатку №1 до цього Договору і є невід’ємною його частиною.

2 Права і обов’язки Виконавця.

2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Надати Замовнику достовірну інформацію про кваліфікацію та портфоліо робіт Підрядників, оцінок і відгуків їх минулими замовниками для відбору підрядників;
2.1.2. Надавати Замовнику онлайн консультації з питань складання Замовлення, виставлення акредитива, організації тендеру і гарантій якості виконання Підряду.
2.1.3. Надавати Замовнику можливість:
а) вибору з реєстру на сайті Виконавця підрядників для участі у тендері, інженера для складання проекту і кошторисів виконання Замовлення та для проведення експертизи відповідності якості виконаних робіт їх стандартам та обсягів робіт – їх відображенню у акті виконаних робіт експертів з їх  реєстру у організації будівельних експертів який знаходиться на сайті ГО “Ринок профксіоналів” (далі експертів);
б) погодження проекту і кошторисів, складених обраним їм інженером з їх реєстру на сайті ГО “Ринок профксіоналів”;
в) спостерігати процес проведення аукціону знижок на кошторис його Замовлення;
г) дати відгуки та оцінити якість, терміни і відносини виконання Підряду і побачити ці відгуки і оцінки в акаунті Підрядника на сайті ГО “Ринок профксіоналів”;
д) вибору експертів з їх реєстру на сайті ГО “Ринок профксіоналів” для проведення експертиз по відповідності обсягів робіт та матеріалів, що зазначені проектом та кошторисом, а їх якості діючим стандартам.
2.1.4. Організувати онлайн тендер у формі онлайн аукціону знижок на кошторис серед підрядників, обраних Замовником з їх реєстру на сайті ГО “Ринок профксіоналів”.
2.1.5. Організувати підписання договору підряду між Замовником та Підрядником – переможцем тендера по формі договору узгодженої ними і Виконавцем.
2.1.6. Підписати цей договір підряду у якості третьої сторони і гаранта оплати штрафних санкцій за цим договором на протязі 2-х діб з моменту його підписання Підрядником.
2.1.7. Організувати вибір експертів Замовником з реєстру на сайті ГО “Ринок профксіоналів”, у разі потреби в розв’язання суперечки при підписанні актів виконаних робіт, їх виїзд на об’єкт виконання Підряду у розумні терміни, узгоджені з Замовником.
2.1.8. Відшкодовувати Замовнику всі штрафні санкції та неустойки за Підрядника на підставі висновку експертів, обраних Замовником з їх реєстру Мін’юсту або у Виконавця https://rprs.in.ua/shop/?swoof=1&pa_status=ekspert.
2.1.9. Опублікувати на своєму сайті на сторінці Підрядника усі відгуки і оцінки Замовника щодо якості, термінів і відносин при виконанні договору Підрядником.

2.2. Виконавець має право:
2.2.1. На отримання 100% передплати своїх послуг на свій рахунок або у формі безвідкличного акредитива, виставленого на рахунку Замовника для оплати Виконавцю, який відкривається з надання акту виконаних робіт з підряду, підписаному Підрядником його Замовником або експертом. Цей експерт обирається Замовником, а в разі його відмови Виконавцем з  реєстру експертів.
2.2.2. На підписання договору підряду між Замовником та Підрядником як третя його сторона, як гарант виконання його штрафних санкцій на підставі висновку експертів.
2.2.3. На отримання від Замовника акту виконаних робіт за договором підряду з Підрядником протягом 2-х діб з моменту його підписання.
2.2.4. На публікацію на своєму сайті в акаунті Замовника всіх відгуків про нього Підрядників та рішення третейських і господарських судів у суперечках між Підрядником і Виконавцем.

3. Права та обов’язки Замовника.

3.1 Замовник зобов’язується:
3.1.1. Оформляти заявку на Замовлення за формою згідно з додатком №1 або шляхом її реєстрації на сайті (https://rprs.in.ua/anketa-zapovnennya-e-zamovlennya-pidryadu/)
3.1.2. Після отримання е-підтвердження від Виконавця про готовність виконати це замовлення декількома підрядниками виставити на своєму рахунку для оплати Виконавцю безвідкличний акредитив, який відкривається з надання акту виконаних робіт з підряду, підписаному Підрядником його Замовником або експертом, або  за актом, підписаним Виконавцем і Підрядником, про відмову у підписанні договора підряду Замовником. Сума цього акредитива повинна бути не менше максимальної вартості етапу робіт, яка узгоджується з Виконавцем по кожному замовленню.
3.1.3. Вибрати з реєстра на сайті Виконавця інженера для складання проекту і кошторису виконання Замовлення і надати йому сприяння у складанні проекту і кошторису.
3.1.4. Направити е-лист Виконавцю зі своїм рішенням про узгодження цього проекту і кошторису Замовлення протягом 2-х діб з дня отримання їх у е-листі від Виконавця.
3.1.5. Вибрати у реєстрі на сайті ГО “Ринок профксіоналів” підрядників, яких бажає запросити у тендер на виконання Замовлення протягом 2-х діб з моменнту узгодження проекту і кошторису виконання Замовлення.
3.1.6. Укласти договір підряду, у формі узгодженої з Виконавцем, з підрядником – переможцем тендера на виконання свого Замовлення за узгодженим проектом та кошторисом зі знижкою, отриманою при аукціоні знижок на онлайн тендері з цього Замовлення.
3.1.7. Підписати договір підряду у Виконавця, як третьої сторони і гаранта оплати штрафних санкцій Підрядника за цим договором протягом 2-х діб з моменту 
його підписання з Підрядником.

3.1.8. Передавати Виконавцю всі акти виконаних робіт або претензії  е-поштою протягом 2-х діб з моменту їх підписання Замовником.
3.1.9. Сприяти експерту, обраному Замовником або Виконавцем, у проведенні експертизи на об’єкті, де виконувалися роботи Підрядником за договором підряду.
3.1.10. Оплатити послуги експерта якщо він надасть експертний висновок про відповідність виконаних робіт, зазначених у акті виконаних робіт, підписаному Підрядником, їх фактичним об’ємам та/або стандартам їх якості, прийнятим ГО «Ринок професіоналів».

3.2. Замовник має право:
3.2.1. На отримання достовірної та актуальної інформації про кваліфікацію та портфоліо усіх підрядників, проектантів-кошторисників і експертів, що входять у реєстр на сайті ГО “Ринок профксіоналів”.
3.2.2. На вибір проектантів-кошторисників для складання проекту і кошторису виконання свого Замовлення, підрядників для участі у тендері на його виконання і  експертів для проведення експертизи якості і обсягів робіт з виконання Замовлення з їх реєстру, що перебуває на сайті ГО “Ринок профксіоналів”.
3.2.3. На прийняття будь-якого рішення щодо узгодження проекту і кошторису виконання Замовлення протягом 2-х днів з моменту їх отримання е-поштою від Виконавця.
3.2.4. На спостереження за процедурою проведення тендера як онлайн аукціону знижок на суму кошторису виконання його Замовлення.
3.2.5. На відмову у підписанні договору з переможцем цього тендеру у Виконавця, який дасть право Виконавцю списати суму акредитива за актом, підписаним Виконавцем і Підрядником, про відмову у підписання договору підряду Замовником.
3.2.6. На відмову у підписанні акту виконаного етапу робіт за договором підряду. Ця відмова оформляється актом про відмову, який підписується Виконавцем та Підрядником, що дає право на запрошення експерта з реєстру на сайті ГО “Ринок профксіоналів” для проведення експертизи обсягів і якості виконаного етапу робіт. У разі експертного висновку про відповідність якості робіт їх стандартам, а обсягів робіт їх відображенню в актах виконаних робіт експерт підписує акт виконаних робіт замість Замовника.
3.2.7. На відмову у допуску експерта для проведення експертизи. Ця відмова оформляється актом про відмову доауску на об’єкт експерта, який підписується експертом і Підрядником. Цей акт є підставою для списання акредитива на рахунок Виконавця.
3.2.8. На публікацію на сайті Виконавця в акаунті Підрядника всі свої відгуки про нього і оцінки його якості, дотримання термінів і відносини при виконанні робіт і відгуки про роботу Виконавця на сторінці відгуки про сервіс https://rprs.in.ua/vidguky-z-servisu /.

4. Вартість, умови і терміни оплати Послуг.
4.1. Вартість Послуг по кожному Замовленню становить 10% (десять відсотків) від його вартості, але не менше вартості етапу робіт за договором підряду. Вартість цих послуг входить до кошторису виконання Замовлення Підрядником.
4.2. Умови оплати Послуг – передплата 100% на свій рахунок або в формі безвідкличного акредитива (на термін виконання договору підряду плюс 2 місяці), виставленого на рахунку Замовника для оплати на рахунок Виконавця. Акредитив  відкривається та його сума перераховується на рахунок Виконавця за умови надання банку, у якому відкрит акредитив, акту виконаних робіт по підряду, підписаному Підрядником його Замовником або експертом. Цей експерт обирається Замовником, а у разі його відмови Виконавцем з його реєстру експертів. Цей акт є документом, що підтверджує факт якісного надання Послуг Виконавцем Замовнику.
4.4. Терміни оплати штрафів і неустойок за цим договором або за договором підряду – 2-х банківських діб з моменту отримання  е-поштою рішення суду або експертного висновку експерта

5. Відповідальність сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим договором за достовірність поданої інформації, за дотримання термінів, зазначених у цьому договорі, за дотримання взятих на себе зобов’язань у цьому договорі.
5.2. Сторона сплачує іншій стороні штрафні санкції за порушення термінів визначених у цьому договорі у розмірі 0,1% від суми Підряду за кожен день простроченн відповідних термінів.
5.3. Сторона відшкодовує іншій стороні прямі збитки, що виникли з вини першої, а також виплачує штрафи і неустойки на підставі угоди Сторін за висновком експерта або рішення третейського суду.
5.4. У разі будь-яких суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути у зв’язку з цим договором, Сторони повинні докласти усіх можливих зусиль для врегулювання спору шляхом переговорів.
5.5. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди, питання підлягає розгляду у третейському суді, акредитованому Виконавцем.

6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором (за винятком несплати належної суми), якщо це викликано обставинами непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, війни, а також заборонних актів чи інших дій органів державної влади і управління та інших, що не залежать від Сторін обставин, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору. При цьому виконання зобов’язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, але не більше одного місяця.
6.2. Якщо зазначені обставини будуть тривати більше одного місяця, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором.
6.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим договором, повинна протягом 3 (трьох) днів сповістити іншу сторону у письмовій формі про настання і припинення таких обставин.

7. Конфіденційність
7.1 Виконавець зобов’язується не розголошувати будь-які відомості про Замовника, що містять конфіденційну інформацію, отримані в процесі співпраці крім, певної в цьому договорі.
7.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати будь-яку інформацію або дані, отримані в ході виконання цього договору, будь-яким третім сторонам протягом терміну дії цього договору крім, певної у цьому договорі.
7.3. Сторони зобов’язуються не розповсюджувати у відкритому доступі (засоби масової інформації, преса, Інтернет тощо.) інформацію, отриману від іншої сторони, без письмової згоди іншої сторони для кожного подібного випадку.

8. Термін дії договору
8.1 Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом одного року.
8.2 Після закінчення вищевказаного терміну договір пролонгується (без необхідності формального відновлення, повідомлення або інших дій Сторін) на тих же умовах і положеннях на той самий термін, якщо жодна із Сторін не заявить у письмовій формі про інше, не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати закінчення початкового терміну.
8.3 Договір може бути припинений будь-якою стороною шляхом письмового повідомлення, яке направляється не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати припинення дії цього договору. У разі розірвання договору з ініціативи Замовника, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю надані Послуги, на оплату яких виставлено безвідкличний акредитив.

9. Додаткові умови
9.1. Всі документи, підписані Сторонами, і передані електронним зв’язком за умови надання оригіналів мають повну юридичну силу.
9.2. Жодна із Сторін не буде мати права переуступати свої права і обов’язки третім особам за цим договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком прямо зазначених у цьому договорі випадків.
9.3. Жодна із Сторін не буде мати права брати участь в угодах будь-якого характеру від імені іншої Сторони, або іншим способом пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями по відношенню до будь-якої третьої сторони.
9.4. Дійсними і обов’язковими для Замовника і Виконавця визнаються тільки ті зміни та доповнення, які внесені ними безпосередньо у текст Договору або його невід’ємних частин і за взаємною згодою у письмовій формі.
9.5. Всі зміни, поправки і доповнення до цього договору будуть вважатися дійсними і обов’язковими за умови, що вони складені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.
9.6. Цей договір складений у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони, кожен екземпляр має однакову юридичну силу.

10. Реквізити сторін

 

Договір підряду № 1

 

Місто__________________

Тел. агента_____________________

Кількість сторінок________________

Кількість додатків________________

Дата укладання_______________

Дата початку робіт______________

Дата закінчення робіт____________

 

Сторони договору

1 Замовник назва  
    код ЄДРПОУ  
    ІПН  
    керівник (ПІБ)  
    тел. e-mail  
    адреса  
    рахунок  
2 Подрядчик назва  
    код ЄДРПОУ  
    ІПН  
    керівник (ПІБ)  
    тел. e-mail  
    адреса  
    рахунок  

 

Учасники

Статус Назва організації ПІБ керівника ПІБ менеджера Дати Вартість послуг
початку закінчення
тел. e-mail тел.e-mail тел. e-mail
Дизайнер            
Проектант            
Кошторисник            
Куратор            
Постачальник            
Експедитор            

 

Об’єкт

Назва об’єкту  
Тип призначення  
Адреса  
Параметри об’єкту загальна площа поверхів клас робіт сума кошториса
       

 

Види, об’єми і терміни робіт

Назви  робіт Объ’єм робіт Терміни робіт Гарантії Назва субпідрядника тел.
л/год грн. поч. зак. якості  e-mail
             
             

Документи до видів робіт 

Вид робіт Інженерний план (схема) Кошторис Календарний план Загальний журнал робіт
           
ПІБ виконавця ПІБ виконавця ПІБ виконавця ПІБ відповідального
       
тел. e-mail виконавця тел. e-mail виконавця тел. e-mail виконавця тел. e-mail відповідального
       

Додатки до договору підряду

Назви документів Виконавець Відповідальний
 додатків до договору підряду ПІБ, тел. e-mail ПІБ, тел. e-mail
1) архітектурний та/або дизайн проект;    
2) проект організації робіт (ПОР);    
3) проект виробництва робіт (ПВР);    
4) кошторис робіт (з локальними та загальним);    
5) графік поставки матеріалів та обладнання;    
6) графік виробництва та прийому етапів робіт;    
7) графік оплати матеріалів та етапів робіт;    
8) шаблон  Загального журналу робіт.    
9) договор страхування робіт та відповідальності підрядника    
10) дозвіл на початок робіт    

 

  1. Предмет договору

1.1.Замовник зобов’язується:
– надати підряднику будівельний майданчик;
– надати підряднику узгоджену проектно-кошторисну документацію (ПКД) (додаток № ____ );
– прийняти виконані ремонтно-будівельні роботи і оплатити їх.

1.2. Підрядник зобов’язується виконати ремонтно-будівельні роботи відповідно до ПКД, у терміни, узгоджені у разділі ____ цього договору.

2. Види ремонтно-будівельних робіт:
а) загальнобудівельні (пристрій фундаменту, стін, перекриттів, підлог, покрівлі, фасаду, установка вікон, дверей, перегородок, конструкцій);
б) оздоблювальні (стін, стель, підлог);
в) сантехнічні (пристрійводопостачання та каналізації);
г) теплопостачання (встановлення та підключенняобладнання і системиводопостачання);
д) газопостачання (встановлення та підключенняобладнання);
е) електропостачання (установка ел.обладнання та трасування);
ж) вентиляції і кондиціонування;
з) сигналізаціїпожежної та охоронної;
і) телекомунікації;
к) благоустрою об’єкта та / або території.

3. Учасники організації робіт на об’єкті:
Замовник та Підрядник, як сторони договору та агент забезпеченняЗамовника і Підрядника, дизайнер, проектант, кошторисник, куратор, експедитор.
1) Агент забезпечення Замовника – особа, щозабезпечилоукладенняцього договору з боку Замовника.
2) Агент забезпечення Підрядника – особа, щозабезпечилоукладенняцього договору з боку Підрядника.
3) Дизайнер – особа, уповноваженаЗамовником на складанняескізногоархітектурного проекту і / або проекту інтер’єруоб’єкта і на складання на їхоснові проектного завдання для проектанта.
4) Проектант – особа, уповноваженапідрядником і / абозамовником при їхузгодженніскладати і вноситизміни в інженерні і календарніплани.
5) Кошторисник – особа, уповноваженазамовником і / абопідрядником при їхузгодженніскладатикошторисивиконанняробіт і наданняпослуг з погодженнямсторін.
6) Куратор – особа, уповноваженазамовником і узгоджене з підрядником на здійснення контролю та нагляду за ремонтно-будівельними роботами: а саме на вхідний, операційний і приймальний контроль, а також на координаціюдійвсіхпідрядників на об’єкті.
7) Експедитор – особа, уповноваженапідрядником і / абозамовником за погодженнямсторін на організацію доставки, навантаження-розвантаження, занесення та / абопідйомубудівельнихматеріалів і обладнання.

4. Документи організації робіт:
а) проектно-кошторисна документація включає: кошторису, інженерні та календарні плани виробничих робіт,
б) дозволу на початок роботи відповідних організацій,
в) і договір страхування об’єкта або комплексу робіт.

4.1. Інженерні плани (схеми, креслення) на всі види робіт, визначені в договорі.

4.2. Календарні плани:
а) підготовки фронту робіт (сприяння замовником);
б) поставки матеріалів і устаткування;
в) виконання робіт;
г) контролю і прийому якості та обсягів робіт;
д) оплати етапів робіт і поставки матеріалів.

4.3. Кошториси.
а) Кошторис визначає вид робіт, її зміст, обсяг (в людино-годинах, в одиницях робіт), ціни одиниць робіт і людино-години використовуваних матеріалів і устаткування, і їх вартості.
Локальні кошториси складаються з відповідного виду робіт:
Загальні кошториси – з усього комплексу робіт, визначеному в договорі.
б) Кошторис є приблизним, тобто допускає внесення в неї змін до обсягів робіт, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують 10% визначеної в локальному кошторисі ціни і не змінюють характер робіт, визначених договором.
Інші зміни в кошторис можуть вноситися тільки за згодою сторін.
в) Кошторисні ціни на будівельні товари, роботи і послуги визначаються на момент укладення договору, а ціни в актах прийому матеріалів, робіт, послуг визначаються на день їх оплати, пропорційно співвідношенню цін кошторисних і середніх цін «Ринку профі» на дати підписання кошторисів і актів прийому з цими товарами, роботами і послугами.

4.4. Проектно-кошторисна документація складається Підрядником на підставі вихідних даних і завдання на проектування, які представляються Замовником у вигляді інвесторських (приблизних) кошторисів, інженерних і календарних планів інвестора-замовника. Інвесторські (приблизні) кошторису, інженерні та календарні плани складаються фахівцями, акредитованими «Ринком профі» або організаціями, що мають ліцензії на проектні та вишукувальні роботи на замовлення і за рахунок Замовника.

4.5. Договір страхування об’єкта або комплексу робіт, підписаний Підрядником зі страховою компанією, на суму достатню для відшкодування витрат на усунення наслідків страхових випадків.

4.6. Дозвіл на початок будівельних і ремонтно-будівельних робіт:
а) відповідного територіального відділення ДАБК, у випадках передбачених законом і нормативно-правовими актами, бере Замовник;
б) органу управління колективною власністю об’єкта або його власника бере Замовник;
в) відповідних власників інженерних мереж, що забезпечують об’єкт електроенергією, водопостачанням і каналізацією, теплопостачанням і вентиляцією, газопостачанням і телекомунікацією, якщо в процесі виробництва робіт виникне необхідність внесення змін в їх пристрій і / або режим роботи, бере Підрядник.

5.Документи виконання робіт.
Загальний журнал робіт, акти та листи-повідомлення є невід’ємною частиною договору.

5.1. Загальний журнал робіт:
а) основний первинний виробничий документ, що відображає послідовність, терміни і якість ремонтно-будівельних робіт;
б) веде особа, відповідальна за ремонтно-будівельні роботи, певний Підрядником;
в) затверджує Замовник, контролює його ведення і зберігає після прийому робіт, і передає його експлуатуючої організації;
г) повинен бути прошнурований, пронумерований, оформлений усіма підписами та відбитками печаток сторін.

5.2. Загальний журнал робіт має 6 таких документів:
а) список усіх субпідрядників і всього персоналу об’єкта;
б) відомості про забезпечення фронту робіт (про сприяння);
в) відомість матеріалів і устаткування отриманих, використаних і залишилися;
г) відомості про виконання робіт;
д) відомість результатів контролю;
е) вказівки і зауваження замовника і / або інших контролюючих органів.

5.3. Акти – первинні юридичні документи, що підтверджують факт прийому майна, матеріалів, робіт, послуг, їх якості, підписуються уповноваженими особами сторін.
Акти прийому мають п’ять видів:
1) Прийому майна замовника для збереження.
2) Прийому готовності фронту робіт об’єкта (його енерго, – водо, – стоко, – тепло забезпечення, визначення місць відпочинку і прийому їжі).
3) Прийому – передачі матеріалів і устаткування.
4) Прийому прихованих і особливо важливих робіт.
5) Прийому виконаних робіт.

5.4. Листи-повідомлення – юридичні документи, що підтверджують факт повідомлення сторони, повноважним представником іншої сторони.
Листи-повідомлення мають шість видів:
а) про неготовність / готовності фронту робіт;
б) про непридатність матеріалів або про загрозу якості через вказівки або інших обставин;
в) про необхідність проведення додаткових робіт;
г) про перевищення кошторисів;
д) про виправлення недоліків;
е) про призупинення або розірвання договору;
ж) про можливий продаж робіт;
з) про дату прийому робіт або їх етапів;
і) про контроль і нагляд робіт.

6. Сприяння замовника підряднику

6.1. Сприяння Замовника підряднику складається:
а) в забезпеченні об’єкта:
– енергопостачанням;
– водою і каналізацією;
– теплопостачанням і вентиляцією;
– місцями для прийому їжі, перевдягання, зберігання інструментів і матеріалів;
– умовами робіт згідно вимог техніки безпеки та норм екології;
б) в забезпеченні робіт:
– матеріалами і обладнанням;
– дозвільними документами;
– можливістю відключення інженерних мереж;
– доступом персоналу Підрядника на об’єкт згідно з графіком і планом робіт.

6.2. Факт сприяння Замовника Підряднику підтверджується актами:
– готовності та забезпечення об’єкту та будмайданчика (фронту робіт);
– прийому матеріалів і устаткування.

6.3. У разі відмови Підрядника від підписання актів Замовник:
– повинен усунути всі недоліки, зазначені підрядником у Загальних журналі робіт, згідно п.6 цього договору;
– може підписати акт в односторонньому порядку, якщо він забезпечив сприяння Підряднику,з візуванням його агентами забезпечення Замовника та / або Підрядника, або акредитованими «Ринком профі» кураторами.

6.4. У разі невиконання Замовником сприяння Підряднику він має право:
– вимагати від замовника відшкодування збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищенням ціни роботи;
– не приступайте до роботи, а розпочату роботу призупинити;
– розірвати договір підряду, попередивши Замовника за 10 днів до розірвання із зазначенням причин його розірвання.

7. Порядок поставки матеріалів і устаткування

7.1. Якщо поставка матеріалів і обладнання здійснюється Підрядником, то:
– він зобов’язаний узгодити з замовником номенклатуру, обсяг, якість, виробника, ціну товару і підписати у нього акт входить контролю;
– він відповідає за їх належну якість, за їх збереження, за його втрату або пошкодження і за його використання відповідно до встановлених норм;
– він несе ризики їх випадкового знищення або підтвердження до підписання акту прийому відповідних робіт;
– він враховує в акті приймання виконаних робіт обсяги тільки використаних матеріалів та обладнання, згідно з нормативами їх використання.

7.2. Якщо поставка матеріалів і обладнання здійснюється Замовником, то:
– він зобов’язаний узгодити з Підрядником якість і обсяг товару, тоді він не несе відповідальність за його якість, а несе тільки за обтяження товару правами третіх осіб;
– він зобов’язаний передати товар Підряднику по акту прийому-передачі майна та підписати акт входить контролю якості товару;
– після підписання акту прийому-передачі товару Підрядник несе відповідальність за збереження товару, його втрату, пошкодження і використання відповідно до встановлених норм, а також ризики його випадкового пошкодження або знищення, до підписання акта прийому виконаних робіт;
– він враховує в акті приймання виконаних робіт кількість поставленого, використаного і залишився товару;
– він приймає назад (залишки і основні відходи матеріалів і обладнання) за актом його прийому-передачі після підписання акту виконаних робіт протягом 5 днів.

7.3. Якщо Замовник:
а) не погоджує протягом 3-х днів номенклатуру, обсяг, якість і ціну товару, поставляється підрядником, то
– він зобов’язаний сам здійснити поставку аналогічних товарів згідно з календарним планом постачання протягом 5 днів з дня відмови в узгодженні,
– він зобов’язаний прийняти по акту вхідного контролю товари, поставлені Підрядником, якщо він не поставить товари в вищевказані терміни,
– він зобов’язаний відшкодувати простої, пов’язані з порушенням термінів поставки товарів;
б) не постачає товар згідно з календарним планом його поставки, то
– він зобов’язаний відшкодувати підрядникові всі його витрати (пов’язані з простоєм) і відшкодувати всі його збитки;
– підрядник отримує право на розірвання договору і відшкодування збитків;
в) не приймає назад залишки і основні відходи матеріалів і обладнання протягом 5 днів після підписання акту виконання всіх робіт на об’єкті, то підрядник має право розпорядитися ними на власний розсуд.

7.4. Якщо Підрядник:
а) не погоджує протягом 3-х днів номенклатуру, обсяг і якість необхідного товару, що поставляється Замовником, то:
– він зобов’язаний обґрунтувати відмову в погодженні (обґрунтуванням відмови може бути лише невідповідність товару номенклатурі і кількості, зазначеній в накладній або в кошторисі, або його стандартам якості);
– він може, якщо відмова обгрунтовано, перенести терміни початку і / або закінчення робіт на термін поставки узгодженого товару;
– він повинен, якщо відмова не обгрунтовано, відшкодувати Замовнику всі збитки, що виникли через неузгодження поставки товару;
б) не поставить товар згідно з календарним планом його поставки, то
– він зобов’язаний відшкодувати Замовнику всі його збитки, пов’язані з вимушеним простоєм;
– Замовник отримує право на розірвання договору і відшкодування збитків.

7.5. Поставка матеріалів і обладнання:
– здійснюється на підставі накладних та / або актів прийому-передачі (підписаних сторонами) згідно з чинним законодавством;
– здійснюється на підставі акта входить контролю якості матеріалів і обладнання, і їх відповідності з кошторисом, підписаного повноправними представниками сторін.

7.6. Порядок поставки матеріалів і устаткування.
Поставка матеріалів і обладнання на об’єкт здійснюється на умовах франко-склад (місце зберігання) – Підрядника на об’єкті або на іншому складі за погодженням сторін.
Послуги експедиції товару (доставка, навантаження-розвантаження, занос, підйом) здійснює або оплачує сторона, яка взяла на себе постачання цього товару.
Послуги складування, зберігання і подачі на буд. майданчик (на об’єкт) товару здійснює за свій рахунок Підрядник.

8.Порядок виконання робіт

8.1. Підрядник зобов’язаний здійснити всі ремонтно-будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисною документацією, яка є невід’ємною частиною цього договору. Підрядник приступає до робіт за цим договором лише після отримання дозволів на початок робіт і договору страхування, визначених у п.4.5 – 4.6. справжньої угоди.

8.2. Проектно-кошторисна документація розробляється Підрядником на підставі:
– завдання на проектування Замовника або його інвесторських (приблизних) кошторисів, проектів інженерних і календарних планів, які є невід’ємною частиною цього договору;
– оплати замовником авансу в розмірі п’яти відсотків від суми інвесторської (приблизної) кошторису або в розмірі, узгодженому сторонами.

8.3. Проектно-кошторисна документація затверджується і приймається Замовником по акту прийому першого етапу робіт за цим договором.
У разі необгрунтованої відмови Замовника прийняти і затвердити цю документацію, вона і сума авансу залишаються у Підрядника.
Достатніми підставами відмови прийняття проектно-кошторисної документації є:
– її невідповідність завданням на проектування Замовника та / або (приблизної) інвесторської версії, яка допускає відхилення не більше 10% від відповідної локального кошторису;
– її невідповідність ДБН.

8.4. Замовник має право вносити зміни в затверджену документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами за вартістю, що не перевищує десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінює характер робіт, визначених договором.
У разі перевищення цієї вартості зміни вносяться лише за згодою підрядника.
В цьому випадку Підрядник має право відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків.

8.5. Матеріально-технічне забезпечення:
– покладається на Підрядника, якщо Замовник не взяв сам на себе це забезпечення;
– здійснюється за календарним планом, стороною, що взяла на себе це забезпечення;
– в порядку визначеному в п.7 договору підряду.

8.6. Використання матеріалів і устаткування.
Використання матеріалів та обладнання здійснює Підрядник під час виконання робіт, згідно їх паспортами і / або технологій їх використання, затвердженими їх виробником, а також проектно-кошторисною документацією цього договору.
Якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалів і / або обладнання Замовника, то Підрядник відповідає за:
– невиконання або неналежне виконання і якість робіт, обумовлене недоліками матеріалу і / або обладнання, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені при належному їх прийомі;
– відповідність використання матеріалів обладнання нормам і правилам їх використання, визначених у проектно-кошторисній документації і / або в технології їх використання / застосування, затвердженої виробником;
– дотримання термінів повернення їх залишків та основних відходів, які не повинні перевищувати 3-х робочих днів з дати підписання акта виконаних робіт.

8.7. Вказівки Підряднику має право давати Замовник (або призначений ним куратор), з обов’язковим їх занесенням в загальному журналі робіт.
Підрядник зобов’язаний виконати вказівки Замовника, якщо вони відповідають таким умовам:
– не вносять змін до проектно-кошторисну документацію цього договору, або вносять в рамках, визначених п.8.4 цього договору;
– їх дотримання не загрожує якості або придатності результату роботи, а також безпеки праці на об’єкті.
Якщо вказівки Замовника не відповідають вищесказаним умов, то Підрядник отримує право на розірвання договору і відшкодування збитків. Обов’язок доведення невідповідності вказівок цих умов покладається на Підрядника.

8.8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання або об’єкта до їх приймання Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежать від Замовника.

8.9. Підрядник, який виявив у ході ремонтно-будівельних робіт не враховані проектно-кошторисною документацією види і / або обсяги необхідних робіт, зобов’язаний повідомити про це Замовника листом-повідомленням “про збільшення кошторису”, в якому запропонувати відповідні зміни в проектно-кошторисну документацію цього договору.
Замовник протягом 5 робочих днів повинен прийняти або відхилити ці зміни, поставивши відповідну резолюцію на листі-повідомленні “про збільшення кошторисів”.
У разі прийому цих змін вони стають невід’ємною частиною цього договору.
У разі відмови від резолюції або відхилення цих запропонованих змін Підрядник має право призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, завданих цим зупиненням, на замовника.
амовник звільняється від відшкодування збитків, якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт немає необхідності і має право на відшкодування збитків від порушення календарного плану робіт.

9. Порядок контролю якості і приймання робіт

9.1.В метою здійснення контролю ходу та якості ремонтно-будівельних робіт Замовник або найнятий ним куратор:
а) вносять зміни у проектно-кошторисну документацію, згідно з цим договором;
б) підписують акти прийому-передачі матеріалів і устаткування Підряднику;
в) підписують акти вхідного контролю: кількості, якості матеріалів і обладнання та їх відповідності проектно-кошторисної документації та їх стандартам якості;
г) здійснюють нагляд за дотриманням технологій виробництва робіт техніки безпеки та норм екології, використання матеріалів і обладнання, дають вказівки Підрядчикам, заносячи їх в загальний журнал робіт, за технологією і порядку організації робіт, а так само щодо усунення недоліків;
д) припиняють виконання робіт або їх видів на одну добу (без урахування їх як вимушеного простою з вини Замовника) для врегулювання суперечок між сторонами по порядку і технології виробництва робіт;
е) підписують акти операційного контролю виконання робіт: акти прихованих і / або особливо важливих або складних робіт;
ж) підписують акти приймального контролю всього обсягу робіт або їх етапів. В актах відображають: види і одиниці робіт, їх виконані обсяги, терміни і якість.

9.2. Підрядник, з метою сприяння здійснення контролю і прийому робіт:
а) веде Загальний журнал робіт і подає його на вимогу Замовника і / або куратора;
б) готує і підписує акти вхідного, операційного та приймального контролю;
в) усуває недоліки робіт, зазначені Замовником та / або куратором;
г) виконує вказівки Замовника про дотримання технології і порядку виконання робіт,згідно п.8 цього договору.

9.3. Контроль якості і приймання виконаних робіт (етапів робіт) здійснюється відповідно до їх календарним планом, що входить до проектно-кошторисну документацію цього договору або на підставі листів-повідомлень серед усіх його учасником про дату і час прийому робіт або їх етапів.

9.4. Підрядник організовує, а Замовник здійснює приймання робіт (етапу робіт).
В приймання робіт повинні брати участь:
– куратор, найнятий Замовником;
– агенти «Ринку профі» щодо забезпечення підрядників і замовників;
– представники органів влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або нормативно-правовими актами.

9.5. Передача робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами і всіма особами, які повинні брати участь у цьому прийомі.
У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті, і він підписується другою стороною, всіма учасниками прийому робіт, а також експертом або куратором, акредитованими «Ринком профі». При відмові одного або декількох учасників прийому виконаних робіт від підписання акта про це вказується в акті, і він підписується стороною / сторонами та іншими учасниками прийому робіт.
Акт, що не підписаний однією зі сторін і / або учасником прийому, може бути визнаний судом недійсним лише у разі визнання обґрунтованими мотиви відмови від його підписання.

9.6. Достатні обґрунтування мотивів відмови від підписання акта прийому виконаних робіт:
а) невідповідність результату роботи, в момент її прийому, проектно-кошторисної документації, вимогам ДБН або зазвичай пред’явленим до роботи відповідного характеру, та / або затвердженим «Ринком профі»;
б) недосягнення показників роботи інженерно-технічного обладнання та / або мереж (комунікацій), визначених в їхніх паспортах або у відповідній нормативно-технічної документації;
в) не дотримання умов цього договору:
– по виконанню робіт відповідно до проектно-кошторисної документації;
– по виконанню вказівок Замовника та / або його Куратора;
– по веденню Загального журналу робіт.

9.7. Недоліки робіт або використовуваних для виробництва робіт матеріалів і устаткування, виявлені при контролі і / або прийомі робіт (її етапів) повинні бути усунені Підрядником, які виконали ці роботи, за його рахунок.
Факт виявлення та зміст недоліків фіксується в Загальному журналі робіт і / або в протоколі розбіжностей до акту прийому робіт і / або в листі-повідомленні про виправлення недоліків.
Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі їх приймання (явні недоліки).

9.8. Якщо після приймання роботи Замовник виявив відступи від умов договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно повідомити про це Підрядника і «Ринок профі»  листом -Повідомлення “про виправлення недоліків” протягом 10 днів з дня їх виявлення.

9.9. При виникненні між Замовником та Підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-якого з них має бути призначена експертиза.
Витрати на проведення експертизи несе Підрядник. Якщо експертизою встановлено:
– відсутність порушень цього договору;
– відсутність зв’язку між діями Підрядника та виявленими недоліками, то витрати на цю експертизу відшкодовує Замовник.
Експертизу проводять акредитовані «Ринком профі» експерти, обрані Замовником.

10. Порядок оплати прийнятих робіт

10.1 Замовник зобов’язаний здійснювати платежі Підряднику, згідно з календарним планом платежів, який є невід’ємною частиною проектно-кошторисної документації цього договору, в якому передбачені:
– передоплата в розмірі 5% від суми договору на розробку проектно-кошторисної документації до цього договору протягом 5 днів після підписання цього договору,
– оплата робіт (етапів робіт), згідно з актом їх прийому протягом 5 днів з дати його підписання.

10.2. Замовник має право призупинити платежі Підряднику тільки на підставі рішення суду про припинення платежів до розгляду спору між ними по його суті. В цьому випадку Підрядник отримує право на призупинення робіт на час розгляду спору.

11. Гарантії якості
11.1. Підрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта та / або результатів проведених ним робіт згідно проектно-кошторисної документації протягом 10 років з дня підписання акту про прийом виконаних робіт, якщо інший термін не встановлено в титулі до цього договору.

11.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені в межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися в наслідок:
– природного зносу результату робіт або його частин;
– неправильної його експлуатації, або інструкції по його експлуатації, розроблені не Підрядником;
– неналежного ремонту об’єкта (результату роботи Підрядника) самим Замовником або третіми особами.

11.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків Замовник повинен заявити про них Підряднику і «Ринку профі»  у 15 денний термін після їх виявлення, визначити суму неустойки і збитків, пов’язаних з цими недоліками.
Підрядник повинен сплатити неустойку, передбачену цим договором, або усунути недоліки в розумні терміни, а також відшкодувати збитки, пов’язані з цими недоліками, в тому числі простоєм в експлуатації об’єкта (результату робіт).

11.4. Розумними вважаються терміни, що не перевищують термін виконання цього виду та обсягу робіт, визначені в проектно-кошторисної документації цього договору.
У разі відмови Підрядника від сплати неустойки, або усунення недоліків, або відшкодування суми збитків, заявлених Замовником, суперечка розглядає суд, визначений в цьому договорі.

11.5. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

11.6. Гарантійний термін може бути змінений за згодою сторін.

12. Відповідальність. Санкції
12.1. При порушенні договору, тобто невиконання або неналежного виконання умов договору винна сторона сплачує іншій стороні неустойку, визначену цим договором та відшкодовує збитки, понесені іншою стороною через цих порушень.

12.2. Збитки, понесені Підрядником через порушення договору Замовником, визначаються як сума недоотриманого доходу, яку він міг отримати від цього договору при належному виконанні Замовником.

12.3. Збитки завдані Замовником через порушення договору Підрядником визначаються як сума: – недоотриманого доходу, яку він міг отримати від здачі цього приміщення в оренду за ціною оренди аналогічних приміщень в мікрорайоні його знаходження, і витрат, необхідних на усунення цих недоліків, розрахованих на основі проектно-кошторисної документації цього договору.

12.4. Неустойка становить 10 % від суми вартості етапу робіт, в якому відбулися порушення.

12.5. Пеня складає 0,1% від суми оплати за кожен день прострочення платежу, 0,1% від вартості етапу робіт за кожен день прострочення здачі цих робіт.

13. Права сторін 

13.1.Підрядник має право:
а) на пріоритет перед іншими акредитованими «Ринком профі»  організаціями на укладення договору підряду з Замовником на види робіт, суміжні його робіт на об’єкті цього договору;
б) на сприяння в організації та виконанні робіт;
в) на своєчасну оплату робіт, її етапів згідно з календарним планом платежів, що входить до проектно-кошторисну документацію до цього договору;
г) на отримання сум неустойок, пені та відшкодування збитків, визначених згідно з цим договором.

13.2. Підрядник має право розірвати договір підряду і вимагати відшкодування збитків:
а) якщо Замовник не виконає умови сприяння Підряднику, визначені в цьому договорі;
б) якщо Замовник, який взяв на себе поставку частини матеріалів і устаткування, порушив встановлені терміни їх поставки на 3 і більше робочих дня;
в) якщо Замовник не змінить вказівки про спосіб виконання робіт або не усуне інші перешкоди:
– загрозливі якості або придатності результату робіт;
– становлять загрозу для життя і здоров’я людей;
– призводять до порушення екологічних та санітарних правил, правил безпеки роботи людей.

13.3. Підрядник має право:
а) на плату за виконання роботи (її етап), якщо неможливість закінчення роботи або знищення результату робіт сталися через:
– недоліків матеріалу, поставленого Замовником, виявлених в ході робіт і не могли бути встановлені, при звичайному її прийманні;
– вказівок Замовника;
– пропуску строку прийняття виконаної роботи;
б) на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості;
в) на отримання всієї суми оплати вартості робіт за цим договором, в разі зменшення обсягу робіт, узгоджене з Замовником, за умови досягнення їх належної якості та / або показників необхідних для експлуатації об’єкта відповідно до ДБН.

13.4. Замовникмає право:
а) здійснюватинагляд і контроль якості і ходу робітПідрядника, не втручаючись в йогодіяльність;
б) перевірятиведенняЗагального журналу робіт і вносити в ньоговідповіднівказівкиПідряднику;
в) делегувати право контролю і нагляду за веденнямробіт і Спільного журналу робіт куратору, вказаною в листі-повідомленніПідряднику «Про контроль і наглядробіт» в рамках своїх прав;
г) на припиненняробітПідрядника на одну добу для врегулюваннясуперечок і / або для прийняттярішення за технологієюабо порядку проведенняробіт;
д) навідшкодуваннязбитків, отриманнясумнеустойок і пенізгідно з цим договором.

13.5.Замовникмає право розірватидоговірпідряду і вимагативідшкодуваннязбитків:
а) якщо Підрядник не приступив до роботи в календарні терміни, визначені в проекі організації та у графіку виконання робіт;
– не дотримання норм використанняматеріалів і обладнання,кошторисноїдокументації до цього договору абосуттєвоїхзаповідь, конче буде
б) якщоПідрядникприпустивсянедоліки в роботіабо не виконаввказівкиЗамовникащодоїхусунення у встановлені ним строки;
в) якщо є недолікиу роботі:
– порушеннятехнологійвиробництваробіт, застосуванняматеріалів і використанняобладнання;
– порушеннятехнікибезпеки і норм екологічного ведення робіт;
– термінів та графікувиконанняробіт,
– не щоденнаведенняЗагального журналу робіт.

14.Прикінцеві положення

14.1 Цей Договір укладено в двох примірниках з 10 невід’ємними додатками:
1) архітектурний та/або дизайн проект;
2) проект організації робіт (ПОР);
3) проект виробництва робіт (ПВР);
4) кошторис робіт (з локальними та загальним);
5) графік поставки матеріалів та обладнання;
6) графік виробництва та прийому етапів робіт;
7) графік оплати матеріалів та етапів робіт;
8) шаблон  Загального журналу робіт;
9) договор страхування робіт та відповідальності підрядника;
10) дозвіл на початок робіт.
Договір страхування та дозвіл на початок робіт додаються у тижневий термін з дати укладання цього договору.

14.2. Ці примірники  зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

14.3. Якщо одне з положень цього Договору стає недійсним, то це не тягне за собою недійсність решти його положень. Недійсне положення замінюється допустимим в правовому відношенні.

14.4. Зміни проводяться в письмовій формі з затверджуванням їх обома сторонами.

15. Підписи сторін

Замовник _____________                               Підрядник__________________

 

Comments are closed