Договору інфораційних послуг з виставленням акредитиву

ДОГОВІР
на надання інформаційних послуг

м.Київ                                                                                  “____” ________________  202__ р.
ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,
в особі __________________________________, що діє на підставі статуту, з одного боку, і
ЗАМОВНИК: _________________________________________________________________,
в особі __________________________________, що діє на підставі _______, з іншого боку,
уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК: доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати йому, у відповідності до умов даного Договору інформацію, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти послугу та оплатити її згідно умов даного Договору.

2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ – контакти підрядників, які задатні якісно виконати ремонтно-будівельні роботи згідно стандартів та умов стандартних договорів, що узгоджені з ГО «Ринок професіоналів», далі Підрядників.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. ЗАМОВНИК протягом 3-х діб з моменту електронного підписання даного Договору виставляє на своєму рахунку у Приватбанку безвідзивний акредитив на адресу рахунку ВИКОНАВЦЯ на наступних умовах:
а) сума акредитива – 20% від прогнозної суми контракту з Підрядником, на яку зменшується сума оплати за контрактом з цим підрядником;
б) термін дії безвідзивності акредитиву – на місяць більше терміну виконання робіт підрядником;
в) списання акредитиву здійснюється на підставі акту виконаних робіт Підрядником, знайденим ВИКОНАВЦЕМ, підписаним ним та ЗАМОВНИКОМ, або замість ЗАМОВНИКА агентством будівельних експертів –ТОВ «Науково-технічний центр Академії будівництва України» на підставі підпису цього ату цим підрядником та експертного висновку щодо достовірності цього акту.
г) списання цього акредитиву на рахунок ВИКОНАВЦЯ здійснює Приватбанк на підставі акту за підписом ВИКОНАВЦЯ та ЗАМОВНИКА, або замість нього керівником агентства будівельних експертів ТОВ «Науково-технічний центр Академії будівництва України» та у сумі зазначеної у цьому акті;
д) послуги банку з виставлення або зміни умов акредитиву сплачує ЗАМОВНИК.

3.2. ЗАМОВНИК засвідчує, підписуючи цей договір, свою згоду на визнання стандартів виконання ремонтно-будівельних робіт та умов типових договорів підряду, які затверджені ГО «Ринок професіоналів» на основі яких діє Підрядник.

3.3. ЗАМОВНИК сприяє складанню проекту та кошторису ремонтно-будівельних робіт інженеру-проектувальнику, направленому до нього ВИКОНАВЦЕМ та підписує їх у електронній або паперовій формі.

3.4. ЗАМОВНИК сприяє виконанню ремонтно-будівельних робіт Підряднику, направленому до нього ВИКОНАВЦЕМ та підписує акти виконання кожного етапу робіт у електронній або паперовій формі.

4. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ та ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. ЗАМОВНИК виплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду одноразово шляхом передплати акредитивом, умови якого зазначено у 3.1. цього Договору.

4.2. Акредитив списується з рахунку ЗАМОВНИКА на рахунок ВИКОНАВЦЯ за актом здачі-приймання наданих послуг, роль якого виконує акт виконаних ремонтно-будівельних робіт Підрядником.

4.3. Всі податки та обов’язкові платежі, що підлягають сплаті на території України, входять до суми винагороди ВИКОНАВЦЯ в момент перерахування.

4.4. Витрати ВИКОНАВЦЯ відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується ЗАМОВНИКОМ окрім:
а) послуг експертів, які залучаються для складання експертного висновку щодо відповідності якості робіт стандартам, зазначеним у п.3.2. Договору, та кількості зазначеної у акті виконаних робіт у випадку вини ЗАМОВНИКА у необґрунтованому не підписанні акту прийому ремонтно-будівельних робіт з яких й була експертиза;
б) додаткових послуг Приватбанку з обслуговування акредитиву у випадку додаткових змін його умов, що виникли з вини ЗАМОВНИКА;

5. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується розпочати виконання робіт негайно після виставлення ЗАМОВНИКОМ акредитиву згідно п 3.1. цього Договору.

5.2. Роботи виконуватимуться Виконавцем протягом дії договору підряду з Підрядником.

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом здачі-приймання в місці знаходження ЗАМОВНИКА або за його електронною адресою.

6.2. Інформація повинна бути надана ЗАМОВНИКУ в електронній формі на його е-адресу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК за даним Договором несуть відповідальність в межах передбачених законодавством.

7.2. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі 100% винагороди.

8. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ
Повноважними представниками сторін за даним Договором є:
ВИКОНАВЕЦЬ ____________________________________ телефон _______________.
ЗАМОВНИК ______________________________________ телефон ________________.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

9.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством країни ВИКОНАВЦЯ.

9.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.4. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 25 днів з моменту отримання претензії.

9.5. Всі спори та суперечності щодо предмету даного Договору стороні вирішуватимуть шляхом переговорів. В разі недосягнення згоди спір вирішуватиметься в суді.  

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ЗАМОВНИК:                                                                      ВИКОНАВЕЦЬ:

__________ _______________                               _______________ __________

 

Comments are closed